Bản tin Nhà đầu tư số 1 tháng 6/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 1 tháng 06.

Quý vị xem bản full Bản tin IR số 1 vui lòng click tại đây!

Quý vị vui lòng click vào ảnh để tìm hiểu rõ hơn về thông tin KSD truyền tải.

English

The Investor Relations Department would like to send you the IR Newsletter No. 1 June.

To view the full version of IR Newsletter No. 1, please click here!

Please click on the image to learn more about the information KSD transmits.

 

Bài viết liên quan

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

Công bố Báo cáo thường niên Công ty năm 2022

21/03/2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo thường niên năm 2022 Chi tiết được đính kèm tại đây!

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST

07/03/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước. Trân trọng! Chi tiết xem File Báo cáo tài chính tại đây và Giải trình tại đây!

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

06/03/2023

Kính gửi Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Chi tiết được đính kèm tại đây!