Thông tin pháp lý

Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the amended Company Charter at the attached link.   […]

Điều lệ công ty sửa đổi

Điều lệ công ty sửa đổi

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ công ty sửa đổi tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Điều lệ Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ Tổng Công ty cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Quy chế quản trị công ty

Quy chế quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quy chế quản trị công ty năm 2009 tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Quy chế quản trị công ty

Quy chế quản trị công ty

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quy chế quản trị công ty năm 2009 của Công ty tại link đính kèm. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.