Bản tin Nhà đầu tư

Bản tin Nhà đầu tư Quý III/2024

Bản tin Nhà đầu tư Quý III/2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được gửi đến Quý cổ đông/Nhà đầu tư Bản tin Nhà đầu tư/Bản tin IR Quý III/2024. Chi tiết đính kèm tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư Quý IV năm 2023

Bản tin Nhà đầu tư Quý IV năm 2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR quý IV năm 2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR quý IV năm 2023 vui lòng truy cập tại đây! 

Bản tin Nhà đầu tư tháng 7/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 7/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 7/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 7/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 6/2023. Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 6/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 5/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 5/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 5/2023 vui lòng truy cập tại đây! 

Bản tin Nhà đầu tư tháng 4/2023

Bản tin Nhà đầu tư tháng 4/2023

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Cổ đông/ Nhà đầu tư Bản tin IR tháng 4/2023 Quý vị xem bản full Bản tin IR tháng 4/2023 vui lòng truy cập tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư số 7 tháng 12/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 7 tháng 12/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 7 tháng 12/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 7 vui lòng click tại đây!   

Bản tin Nhà đầu tư số 6 tháng 11/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 6 tháng 11/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 6 tháng 11/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 6 vui lòng click tại đây!

Bản tin Nhà đầu tư số 5 tháng 10/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 5 tháng 10/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 5 tháng 10/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 5 vui lòng click tại đây!  

Bản tin Nhà đầu tư số 4 tháng 09/2022

Bản tin Nhà đầu tư số 4 tháng 09/2022

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư xin gửi tới các Quý Nhà đầu tư Bản tin IR số 4 tháng 09/2022. Quý vị xem bản full Bản tin IR số 4 vui lòng click tại đây!