Thông tin quản trị

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo ngày chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và Nghị quyết HĐQT để họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 chi tiết tại đây. Trân trọng!

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 tại đây và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023 tại đây. Trân trọng!

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Chi tiết xem tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư. Báo cáo tình hình quản trị công ty là báo cáo bắt buộc của công ty đại chúng theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC. Báo cáo thể hiện hoạt động của Đại hội đồng […]

Thông báo v/v ký kết hợp đồng kiểm toán

Thông báo v/v ký kết hợp đồng kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Thông báo về việc ký kết hợp đồng kiểm toán nhằm thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư […]

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Nghị quyết HĐQT v/v thanh lý tài sản

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết HĐQT về việc thanh lý tài sản của Công ty. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Hoàng Tùng Chi tiết xem tại đây!

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Hoàng Tùng. Chi tiết xem tại đây!

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chi tiết xem tại đây!