Thông tin quản trị

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT

Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên trong HĐQT. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị

Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ thành viên trong Hội đồng quản trị. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

QĐ Xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020

Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin

Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Thay đổi nhân sự về người công bố thông tin. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự

Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Công bố thông tin về Việc thay đổi nhân sự. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Biên bản và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.