Thông tin công bố

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

Thay đổi người uỷ quyền CBTT

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty xin được công bố Giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin kèm Bản cung cấp thông tin. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó TGĐ của bà Phạm Thị Xuân Hương

Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Xuân Hương do lý do cá nhân. Trân trọng! Chi tiết Đơn xin từ […]

Công ty nhận được thông báo của HNX

Công ty nhận được thông báo của HNX

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA rất tiếc khi phải thông báo rằng cổ phiếu KSD của Công ty vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Trân trọng thông báo! File chi tiết về Thông báo được đính kèm tại đây!

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Đàm Thị Ái Len – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000 CP

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đàm Thị Ái Len Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Mã chứng khoán: KSD Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 720.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu Mục đích thực hiện giao […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đã bán 610.700 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Số […]

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

Bùi Việt Vương – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 250.000CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Việt Vương – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.600.000 CP (tỷ lệ 21,67%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký […]

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đăng ký bán 610.700 cổ phiếu

Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT đăng ký bán 610.700 cổ phiếu

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Tùng – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT – Mã chứng khoán: KSD – Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 610.700 CP (tỷ lệ 5,09%) – Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 610.700 CP – Mục […]

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Quyết định đưa ra khỏi diện bị cảnh báo

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc đưa cổ phiếu Công ty ra khỏi diện bị cảnh báo. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company […]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Danh sách nhà nước, cổ đông lớn. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây. English Dear Shareholders/Investors, DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the list of state and major shareholders of the Company. Best regards! […]

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

BCKQGD cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Hoàng Tùng. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây.