Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2022

Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Kính gửi Quý cổ đông/Nhà đầu tư,

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin Thông báo Biên bản, nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Ngày 20/04/2022, Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên với sự tham gia của 15 cổ đông cùng các đại biểu khách mời đến từ các đơn vị khác.

Đại hội đã thông qua 2 báo cáo và 10 tờ trình với sự bỏ phiếu của các cổ đông tham dự tại Đại hội:

 1. Báo cáo hoạt động HĐQT và BTGĐ năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát
 3. Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty
 4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022
 5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 8. Thông qua Quy chế HĐQT
 9. Thông qua Quy chế Ban kiểm soát
 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS
 11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS
 12. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh.

Trân trọng!

Chi tiết Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 xem tại đây.

English

Minutes and Resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

Dear Shareholders/Investors,

DNA Investment Joint Stock Company would like to announce the Minutes and Resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.

On April 20, 2022, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders with the participation of 15 shareholders and distinguished guests from other units.

The meeting approved 2 reports and 10 proposals with the vote of shareholders attending the meeting:

 1. Report on activities of the Board of Directors and the Board of General Directors in 2021 and plans for 2022
 2. Report on supervising activities and verify the financial statements for 2021 and the plan for 2022 of the Supervisory Board
 3. Approving the audited 2021 financial statements of the Company
 4. Approving the remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2021, and the remuneration plan in 2022
 5. Approving the profit distribution plan in 2021
 6. Approving the selection of an auditor for the financial statements in 2022
 7. Approving the plan to issue shares to employees under ESOP
 8. Approving the Regulations of the Board of Directors
 9. Approving the Regulations of the Supervisory Board
 10. Approving the dismissal of Supervisor members
 11. Approving the additional election of Supervisor members
 12. Approving the amendment of business activities.

Best regards!

Details of minutes and resolutions of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders can be found here.

Bài viết liên quan

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

Cung cấp thông tin thành viên độc lập HĐQT mới

04/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố thông tin của thành viên độc lập HĐQT được bầu trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa qua. Trân trọng! Chi tiết xem tại đây!

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

Công bố NQ, BBH ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo

04/04/2024

Kính gửi Quý cổ đông/ Nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin được công bố Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các tài liệu đính kèm. Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Công bố Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán

30/03/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư DNA xin công bố Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán Trân trọng! Chi tiết vui lòng xem tại đây.